Pomimo, iż mieszkam i pracuję za granicą, staram się śledzić sytuację BIM-u w Polsce. Utrzymuję stały kontakt z szeroką grupą polskich specjalistów BIM, dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem na uczelniach oraz śledzę wszelkiego rodzaju publikacje w tematyce BIM. Ostatnio czytałem artykuł na BIMblog-u polemizujący z zasadnością wprowadzenia standaryzacji i certyfikacji zawodowej na Menadżera BIM „Czy certyfikacja BIM Manager-a jest potrzebna?”. Niektóre stawiane w nim tezy i wnioski wzbudziły we mnie mieszane uczucia, dlatego też postanowiłem się do niego ustosunkować.

Już na samym wstępie pojawiło się uogólnienie wrzucające pod szyld Menadżera BIM wszystkie specjalizacje pojawiające się w tym obszarze. Zrównywanie ze sobą zawodów i funkcji menadżera informacji, menadżera BIM i koordynatora BIM jest w mojej opinii nie tylko szkodliwe, ale może również świadczyć o braku zrozumienia ich roli. Każda z tych funkcji ma inną naturę, zakres obowiązków, rolę w zespole i projekcie oraz co najważniejsze, wymaga innych umiejętności i doświadczeń.

Aktualnie pełnię funkcję lidera zespołu BIM składającego się z kilkunastu BIM menadżerów, koordynatorów i techników, pracujących na projektach takich jak Crossrail, High Speed 2 czy A14. Zanim doszedłem do tego poziomu przeszedłem przez kolejne szczeble, pracując dłużej lub krócej na każdym z wymienionych stanowisk. W oparciu o doświadczenie własne, swojego zespołu oraz szerokiego grona specjalistów, z którymi jestem w kontakcie lub współpracuję, mogę śmiało stwierdzić, że każda z wymienionych funkcji/profesji jest zupełnie inna.

Dla menadżera BIM kluczowe będą umiejętności strategicznego planowania, organizowania i integrowania przepływu informacji pomiędzy zespołami realizującymi projekt, znajomość norm, standardów i dobrych praktyk, świadomość wszystkich głównych aspektów (programy, regulacje, dokumentacja, specjalizacje typu 4/5/6D) kreujących procesy BIM, umiejętność definiowania i wdrażania procesów oraz dokumentacji BIM czy zdolność do współpracy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację projektu.

BIM koordynator ma zdecydowanie bardziej techniczny charakter i jest odpowiedzialny za sprawdzanie i koordynację modeli BIM, codzienne wspieranie zespołu we wdrażaniu procesów BIM, umiejętność stosowania i egzekwowania przyjętych standardów BIM, a w niektórych przypadkach umiejętność modelowania (np. prac tymczasowych).

Technik BIM ma zdecydowanie najbardziej specjalistyczną wiedzę i umiejętności i odpowiada za ściśle określony aspekt, najczęściej związany z obsługą wybranych programów, nie wymaga się też od niego obszernej wiedzy o wszystkich aspektach BIM, ponieważ zawsze jest on członkiem większego zespołu kierowanego przez menadżera BIM.

Myślę, że z powyższego opisu wyraźnie widać różnice pomiędzy poszczególnymi funkcjami/profesjami BIM. Zakładam, że wiele osób słusznie zauważy, że taki podział ma prawo bytu w dojrzałych i dobrze rozwiniętych procesach, których nie mamy aktualnie w Polsce. Nie kwestionuję tego, ponieważ w 100% się z tym zgadzam i rozumiem, że aktualnie poziom wdrożenia BIM w Polsce jest relatywnie niski, a cały proces słabo zorganizowany i uregulowany. Tu jednak pojawia się kluczowy argument. W mojej opinii nie oznacza to, że standaryzowanie, regulowanie i certyfikowanie nie ma sensu. Wręcz przeciwnie, teraz jest na to najlepszy moment. Doświadczenia brytyjskie czy skandynawskie udowadniają, że stawianie wymagań, standaryzacja na narodowym poziomie oraz regulacja i certyfikacja są niezbędne do efektywnego wdrażania i rozwijania BIM (i nie tylko, ale zostańmy przy naszym temacie).

Bez strategii oraz planu wdrażania i rozwoju BIM, dla których fundamentem są normy, regulacje i certyfikacje zawodowe, niemożliwe byłoby stworzenie wysoko rozwiniętego i doinwestowanego rynku BIM, który kształtuje to, jak są realizowane projekty budowlane np. w krajach skandynawskich, USA, Wielkiej Brytanii, Singapurze i Holandii. Zamawiający reprezentujący publiczny kapitał mogą odważnie wyznaczać cele BIM i przeznaczać środki na ich realizację właśnie dlatego, że mają do czego się odwołać i czym usprawiedliwić swoje wymagania. Przekłada się to bezpośrednio na sektor prywatny, który korzysta na inwestycjach w obszarze publicznym, jako że udowadniają one korzyści płynące z wdrażania BIM oraz podnoszą ogólną świadomość i umiejętności wśród projektantów i wykonawców. Dzięki temu w obszarze BIM pojawiają się niezbędne do jego rozwoju chęć, kapitał i kompetencje.

Przyglądając się przetargom BIM w Polsce można bez trudu zauważyć, jak bardzo potrzebne są nam dobrze zdefiniowane i powszechnie stosowane standardy, których elementem jest certyfikacja zawodowa. Niemal każdy z nich obszernie opisuje podstawowe pojęcia, funkcje i koncepcje oraz indywidualnie próbuje je połączyć i usprawiedliwić w kontekście tradycyjnej dokumentacji i umów na projektowanie i realizację projektów budowlanych. Niestety niemal za każdym razem jest to robione indywidualnie w oderwaniu od już stworzonych praktyk. Jest to nie tylko nieefektywne i czasochłonne, ale przede wszystkim wysoce szkodliwe, ponieważ nie pozwala na jednoznaczne określenie fundamentalnych pojęć, praktyk, celów, wymagań, funkcji, relacji czy procesów. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że bez tego nie sposób rozwijać BIM, ponieważ tworzy się nam „wieża Babel”, w której zaangażowane strony wzajemnie się nie rozumieją, a przecież istotą BIM jest wspieranie współpracy, nie dodatkowe jej komplikowanie.

Kolejną tezą stawianą przez autorkę tekstu, której nie rozumiem, jest porównywanie i swego rodzaju „podciąganie” certyfikacji/kwalifikacji zawodowej do poziomu uprawnień budowlanych. Istnieje bardzo wyraźna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami standaryzowania wymagań stawianych osobom pełniącym określone funkcje w procesie budowlanym. Uprawnienia są konieczne do pełnienia określonych funkcji i możliwości składania podpisu pod określonymi dokumentami. Certyfikacja jest wyłącznie świadectwem, że osoba ją posiadająca ma w świetle ogólnie przyjętych standardów, wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia danej funkcji. W praktyce oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi, jej wymagać od menadżera BIM zatrudniając go do pełnienia tej funkcji. Tak samo zamawiający mogą, ale nie muszą, stawiać wymaganie posiadania określonej certyfikacji rozpisując swoje przetargi.

W artykule znajdują się  odwołania do stanowisk specjalistów opiniujących wniosek fundacji EccBIM z 2017 roku ‘Certyfikacja BIM Menadżera’. Przyznam szczerze, że nie czytałem samego wniosku, zapoznałem się jednak z załączonymi stanowiskami niezależnych ekspertów. Wnioskuję z nich, że głównym punktem spornym jest to, czy do certyfikacji na menadżera BIM powinno się wymagać uprawnień budowlanych czy nie. Prawdopodobnie właśnie to skłoniło autorkę do rozważań nad tym czemu certyfikacja stawiająca taki wymóg byłaby szkodliwa i dlaczego w takim razie nie powinno jej być w ogóle.

Osobiście preferuję jednak inną opcję - certyfikacja jest jak najbardziej konieczna, ale bez wymogu posiadania uprawnień budowlanych. Menadżerem BIM powinien móc zostać każdy, kto posiada odpowiednie wykształcenie (również z dziedziny szeroko rozumianego MEP w obszarze budownictwa) oraz doświadczenie. Jak jednak słusznie zauważyła autorka, menadżer czy koordynator BIM nie są odpowiedzialni za poprawność merytoryczną projektu, w związku z tym nie powinno się im stawiać wymagań równych funkcjom posiadającym tą odpowiedzialność. Nie będę ukrywał, że sam nie posiadam uprawnień. Pomimo, iż mam doświadczenie wystarczające do ich zdobycia nigdy nie znalazłem czasu ani motywacji na to, żeby poświęcić kilka długich tygodni na ich sformalizowanie. Zawsze wyższy priorytet miały dla mnie obowiązki i cele, które sobie stawiałem rozwijając swoje kompetencje BIM, i uprawnienia nie były w tym obszarze ani potrzebne, ani przydatne.

Dlaczego więc upieram się przy tym, że certyfikacja jest niezbędna? Ponieważ funkcja pełniona przez menadżera BIM ma bezpośredni, stale rosnący wpływ na realizację projektów. Procesy i modele BIM, CDE oraz efektywny, scentralizowany i zdigitalizowany przepływ informacji, zaczynają integrować się z codziennymi zadaniami każdej „tradycyjnej” funkcji procesu budowlanego. Stopniowo kształtują je na nowo, tak aby były coraz bardziej, a w końcowym rozrachunku w pełni „kompatybilne”, z BIM. Mając tak rozległy zakres obowiązków, menadżer BIM swoją pracą bezpośrednio wpływa na to, jak jest realizowany projekt, a co za tym idzie czy jest on realizowany w założonym budżecie i na czas. Owszem, źle zdefiniowany model albo dysfunkcyjny proces BIM mają znikomą szansę wpływu na statykę konstrukcji, funkcjonalny rozkład pomieszczeń czy wydajność instalacji, mogą jednak spowodować wymierne i dotkliwe straty materialne i czasowe dla projektanta, wykonawcy i/lub zamawiającego.

Certyfikacja jest niezbędna, aby ustanowić standard gwarantujący zamawiającym i pracodawcom, że dana osoba faktycznie kwalifikuje się do pełnienia funkcji menadżera BIM. Że swoją rażącą niekompetencją nie narazi ich na niekontrolowane straty wynikające z nietrafionych inwestycji czy wdrożeń niespełniających fundamentalnych standardów i niegwarantujących minimalnej jakości wytwarzanych „produktów” BIM. Bez standardów i certyfikacji tworzymy wokół BIM-u kulturę „szamańską”, w której najważniejsza jest wiara, a nie wymierna wiedza. Taka kultura jest w swojej naturze antytezą BIM, ponieważ w przeciwieństwie do kluczowych dla niego otwartości i współpracy, stawia na zamknięcie i rywalizację.

Na koniec chciałbym się odnieść do tezy, że certyfikacja powinna wyznaczać standard maksimum, a nie minimum. Jak zostało słusznie zauważone, powodowałoby to zamknięcie rynku i ogromny wzrost kosztów utrzymania osób posiadających taki certyfikat. Trudno jest mi się jednak zgodzić z wnioskiem, że w związku z tym nie powinno się w ogóle wprowadzać certyfikacji. Jest to dosyć karkołomna logika opierająca się na założeniu, że „wszystko albo nic”. Jestem przekonany, że jak w każdym innym wypadku istnieje obszar, który gwarantuje minimalny poziom niezbędny do efektywnego wdrażania i zarządzania BIM, jednocześnie obejmujący grupę osób wystarczająco dużą, żeby na zdrowych, rynkowych zasadach odpowiedzieć na potrzeby polskich firm i uchronić je przed koniecznością zatrudniania .

Swoją drogą warto wspomnieć, że wśród „ojców” projektu Manhattan, pomijając jego moralny aspekt, jednego z największych osiągnięć w dziedzinie fizyki, był Richard Feynman, który jest równie bardzo, o ile nie bardziej znany ze swojego wkładu w edukację i nauczanie fizyki właśnie na poziomie liceum i uniwersyteckim. Jako wybitny naukowiec rozumiał on, że jako samodzielna jednostka ma wysoce ograniczony wpływ na rozwój dziedziny, której poświęcił swoje życie i bardziej przysłuży się jej inwestując w standaryzację edukacji przyszłych pokoleń. Napisane przez niego podręczniki i opracowane programy i metody nauczania do dziś są nieodłącznym elementem kształcenia kolejnych pokoleń fizyków. W BIM-ie również powinniśmy dążyć do angażowania najzdolniejszych i najbardziej doświadczonych osób w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem właśnie poprzez m.in. tworzenie standardów.

Dzięki prowadzeniu wykładów na kilku polskich uczelniach nabrałem przekonania, że polscy specjaliści i pasjonaci BIM posiadają fantastyczny potencjał i już teraz wykazują się ogromnymi zdolnościami technicznymi. Brakuje im jednak struktury, w której mogliby je wykorzystać i w pełni rozwinąć swoje umiejętności, przez co funkcjonują w środowisku reaktywnym, a nie proaktywnym. Taką strukturę zapewniają standardy, normy, regulacje i certyfikacje. Wspólnie tworzą one fundament pozwalający wszystkim zaangażowanym stronom na efektywną komunikację, budujący zaufanie i dający platformę do rozwijania BIM. Zachęcam więc wszystkich polskich specjalistów i pasjonatów BIM, aby otwarli się na inicjatywy dążące do tworzenia takiej struktury, wspierając je poprzez aktywne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Sam staram się to robić możliwie najczęściej i najobszerniej. Mam nadzieję, że uda się nam połączyć wszystkie najważniejsze polskie ośrodki zrzeszające specjalistów BIM, ponieważ jestem przekonany, że przyspieszy to jego rozwój i stworzy grunt do pracy pasjonatom rozsianym po całej Polsce.

Maciej Kindler

Head of BIM

Skanska Infrastructure UK

 

 

 

W dniu dzisiejszym w GDDKiA O/Kraków odbył się po raz pierwszy w naszym kraju test kompetencji BIM kluczowego personelu Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: “Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego”.  Wynik testu ma duże znaczenie dla końcowego wyniku przetargu ponieważ w sumie można w nim było uzyskać 24 punkty – 12 pkt  za wynik Koordynatora BIM i 12 pkt za wynik Menedżera BIM.

Skąd pomysł testu? Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z przetargami BIM, Zamawiający uznał, że ważniejsze od trudno weryfikowalnego doświadczenia BIM są praktyczne umiejętności i wiedza kluczowych osób procesu BIM.

Zgodnie z warunkami przetargu zostały przygotowane dwa testy: dla Koordynatorów BIM i Menedżerów BIM ale warunki przetargu dopuszczały  aby obie te funkcje pełniła jedna osoba i wtedy zdawała  ona kolejno oba testy. Ale każdy punktowany osobno.

W teście Koordynatora BIM uczestniczyło 5 osób. W teście Menedżera BIM uczestniczyło 5 osób.

4 osoby zdawały oba testy.

Dla zainteresowanych poniżej treść pytań z obu testów.  A w następnym poście odpowiedzi ;)

Test kompetencyjny - Koordynator BIM

 

 1. W Projekcie Zator Koordynator BIM powinien przede wszystkim:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. umieć napisać plan wykonania BIM (BEP)
 2. uzgodnić z Zamawiającym plan wykonania BIM (BEP)
 3. rozumieć treść i umieć wdrożyć założenia planu wykonania BIM (BEP) w swoim zakresie odpowiedzialności
 4. negocjować z Zamawiającym cele BIM które będą podstawą do tworzenia planu wykonania BIM (BEP)
 5. przygotować Zamawiającemu Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR)

 

 

 1. Zgodnie definicją zawartą w Słowniku BIM Projektu Zator, BIM 5D to model 3D zawierający

dodatkowe informacje:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. pozwalające połączyć model z mapą GIS
 2. pozwalające na przygotowanie zestawień materiałowych i przeprowadzenie analizy kosztów
 3. umożliwiające automatyczne generowanie rysunków
 4. związane z aspektem czasu i kolejności czynności dla każdego lub wybranych komponentów modelu
 5. dotyczące systemów typu BMS

 

 

 1. Format danych dedykowany do zbierania i przekazywania informacji niezbędnej do

późniejszego zarządzania realizowaną inwestycją to:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. IFC
 2. IFC-ZIP
 3. IFC-XML
 4. COBie
 5. BCF
 6. Żaden z wymienionych

 

 

 1. Który z poniższych poziomów szczegółowości jest nawyższy? W odpowiedzi uwzględnij

tylko poziomy szczegółowości zgodne z klasyfikacją AIA.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. LOD 100
 2. LOD 300
 3. LOD 5
 4. LOD 2
 5. LOD 400

 

 1. Który z wymienionych formatów jest otwartym formatem plików wykorzystywanym do

zapisu modeli BIM?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. RVT
 2. DGN
 3. IFC
 4. NWC
 5. BCF
 6. MODEL

 

 1. W jakiej skali modeluje się typowo modele BIM?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. 1:1
 2. 1:10
 3. 1:50
 4. 1:100
 5. Bez znaczenia
 6. Dowolna zgodna z normą

 

 1. Zgodnie z normą ISO 19650-1 dla dowolnego typu kolizji międzybranżowej w modelach

BIM, dopuszczalna jest tolerancja na poziomie:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. 1 mm
 2. 5 mm
 3. 10 mm
 4. 20 mm
 5. Norma ISO 19650-1 nie opisuje tego aspektu

 

 1. Możliwe jest koordynowanie ze sobą następujących branż:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. konstrukcyjnej, drogowej i instalacyjnych
 2. konstrukcyjnej i drogowej
 3. drogowej i instalacyjnych
 4. konstrukcyjnej i instalacyjnych
 5. wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne

 

 1. Dany jest plik zawierający model BIM jednej branży. Czy możliwe jest wyszukiwanie kolizji

wewnątrz tego modelu?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. W ściśle określonych przypadkach dopuszczalne jest wyszukiwanie kolizji

międzybranżowych pomiędzy modelami, które nie zostały poprawnie skoordynowane

przestrzennie.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. W każdym przypadku wszystkie wykryte w modelu kolizje muszą być usunięte

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Format BCF jest zdefiniowany w normie:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. PAS 1192-1
 2. ISO 19650-1
 3. ISO 16739
 4. żadna z wymienionych odpowiedzi.

 

 1. Które z poniższych zadań NIE wchodzą w zakres obowiązków Koordynatora BIM:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. koordynacja przestrzenna modeli BIM
 2. sprawdzenie poprawności modeli w zakresie wymaganych poziomów szczegółowości komponentów
 3. sprawdzenie poprawności merytorycznej zawartych w modelach rozwiązań projektowych
 4. sprawdzenie poprawności oznaczeń komponentów modelu

 

 1. Zapis modeli BIM w formacie IFC NIE umożliwia wykorzystania mechanizmu

współrzędnych współdzielonych projektu

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Prawda
 2. Fałsz

 

 1. Czy jest możliwe współdzielenie współrzędnych między plikami CAD i BIM

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Nie
 2. Tak

 

 1. Zapis modeli BIM w formacie IFC NIE umożliwia eksportu informacji o układzie

współrzędnych projektu

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Prawda
 2. Fałsz

 

 1. Czy jest możliwe skoordynowanie plików IFC zapisanych w MVD innym niż Coordination

View 2.0

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Nie
 2. Tak

 

 1. Czy dane zawarte w plikach 2.1_Sytuacja oraz 2.2_Sytuacja są poprawnie skoordynowane

sytuacyjnie:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Na podstawie danych zawartych w plikach

2.1_Sytuacja oraz 2.2_Sytuacja, proszę

podać najmniejszy kilometraż (z

dokładnością do 10 cm) projektowanej drogi

(Trasa Główna), w którym występuje

skrzyżowanie gazociągu gD110 z osią

projektowanej drogi (Trasa Główna):

 

……………………………………………………

 

 

 1. Na podstawie danych zawartych w modelu

obiektu mostowego (plik Most) proszę podać

rozpiętość przęsła w świetle (odległość

między licami przyczółków) z dokładnością

do 1 cm:

 

……………………………………………………

 1. Czy rozpiętość obiektu mostowego, którego model znajduje się w pliku Most jest zgodna z

rozpiętością projektowanego obiektu inżynierskiego w km 1+413.98 (plik sytuacyjny

2.2_Sytuacja):

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak, wartości są zgodne
 2. Nie, obiekt mostowy w pliku IFC jest krótszy
 3. Nie, obiekt mostowy w pliku IFC jest dłuższy
 4. We wskazanym w pytaniu kilometrażu nie ma zaprojektowanego obiektu inżynierskiego

 

 1. Spadek podłużny (w %) niwelety drogi na

obiekcie mostowym (którego model jest

zapisany w pliku Most) wynosi:

 

…………………………………………………..

 

 1. Czy model obiektu mostowego (plik Most) ma nadane współrzędne zgodnie układem

współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tak przy założeniu, że bierzemy pod uwagę inną orientację osi układu współrzędnych w pliku IFC niż w definicji układu współrzędnych 2000

 

 1. Czy wszystkie łożyska garnkowe w modelu zapisanym w pliku Most mają taki sam GUID?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Jaka klasa IFC została użyta do

zamodelowania ciosu podłożyskowego o

identyfikatorze 3sVbZgB_L1wRR4$mfVTA4z

w modelu zapisanym w pliku Most?

 

……………………………………………………

 

 1. Czy koordynacja przestrzenna obiektu mostowego (plik Most) oraz obiektu drogowego

(pliki 2.1_Sytuacja oraz 2.2_Sytuacja) jest poprawna?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Dane w formacie IFC mogą być zapisane w pliku:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. tekstowym
 2. binarnym
 3. tekstowym i binarnym

 

 1. Format BCF może być używany wyłącznie z modelami w formacie IFC

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Objętość skrzydła przyczółka mostowego

G/GP 337090, GUID 1uNnX_k2fF38vN4hin97zI

wynosi z dokładnością do 1 metra

sześciennego (zaokrąglenie w górę):

 

………………………………………………….

 

 1. Czy występują kolizje między następującymi elementami konstrukcyjnymi mostu: skrzydła

przyczółka mostowego G/GP:335599 (GUID 1uNnX_k2fF38vN4hin94L$), Przyczółka

mostowego:G/GP:302024 (GUID 3sVbZgB_L1wRR4$mfVT9E8) i

Poprzecznicy_1:Poprzecznica:301276 (GUID 3sVbZgB_L1wRR4$mfVT92S)?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 

Test kompetencyjny - Menedżer BIM

 1. Która międzynarodowa norma opisuje podstawy zarządzania informacją w projektach

budowlanych?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. BS 1192
 2. PAS 1192-1
 3. ISO 16739
 4. ISO 19650-1
 5. Nie ma takiej normy

 

 1. Który z poniższych skrótów oznacza dokument, w którym Wykonawca opisuje plan

realizacji BIM w projekcie

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. MIDP
 2. BEP
 3. EIR
 4. OIR
 5. AIR
 6. MPDT

 

 1. Skrót MPDT oznacza tabelę, która zawiera:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. plan dostarczenia modeli BIM
 2. listę narzędzi BIM
 3. cele BIM
 4. kompletną listę plików wchodzących w skład dokumentacji projektowej, w tym modeli BIM
 5. kompletną listę plików niezbędnych do poprawnego wykonania modeli BIM

 

 1. EIR to skrót nazwy dokumentu:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. przygotowywanego w celu definiowania celów i wymagań Zamawiającego w zakresie zarządzania informacją
 2. określającego szczegółowy harmonogram realizacji projektu i zakres odpowiedzialności stron
 3. który dotyczy projektowania do etapu projektu budowlanego włącznie
 4. będącego częścią oferty składanej przez oferenta w procesie przetargu na realizacji inwestycji zgodnie z BIM

 

 1. Zgodnie definicją zawartą w Słowniku BIM Projektu Zator, BIM 4D to model 3D zawierający

dodatkowe informacje:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. związane z aspektem czasu i kolejności czynności dla każdego lub wybranych komponentów modelu
 2. pozwalające na przygotowanie zestawień materiałowych i przeprowadzenie analizy kosztów
 3. pozwalające połączyć model z mapą GIS
 4. dotyczące systemów typu BMS
 5. umożliwiające automatyczne generowanie rysunków
 6. żadna z powyższych

 

 1. LOI (wg ISO 19650 LOIN) opisuje poziom:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. szczegółowości graficznej komponentów modelu BIM
 2. poziom nasycenia informacją komponentów modelu BIM
 3. zaawansowania modelu BIM
 4. zaawansowania prac nad modelem BIM
 5. zaawansowania realizacji BIM w projekcie

 

 1. Stosując specyfikację LOD, należy zawsze wymagać:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. najwyższego poziomu szczegółowości (LOD 500) na każdym etapie
 2. najniższego poziomu szczegółowości (LOD1) na każdym etapie
 3. jak najniższego, ale wystarczającego z punktu widzenia rozwoju projektu, poziomu szczegółowości LOD na każdym etapie
 4. nie wymaga się poziomów LOD, gdyż są one przypisane obiektom BIM i projektanci stosują takie poziomy jakie są zdefiniowane w używanych przez nich bibliotekach

 

 1. Za poprawną koordynację modeli BIM w projekcie Zator powinien być odpowiedzialny:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Główny projektant
 2. Projektant branżowy
 3. Główny menedżer lub koordynator BIM Projektanta
 4. Główny menedżer lub koordynator BIM Generalnego Wykonawcy
 5. Menedżer BIM Zamawiającego

 

 1. Wg normy ISO 19650, każdy kontener informacji zarządzany przez CDE powinien mieć

zdefiniowane metadane pozwalające określić:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. wytwórcę i odbiorcę informacji kontenera
 2. kody rewizji i zdatności informacji
 3. datę wytworzenia informacji i jej zakres czasowy ważności
 4. wśród pozostałych odpowiedzi brak jest poprawnej odpowiedzi

 

 1. Otwarty format pliku wykorzystywany do zapisu i wymiany uwag, dodawanych w procesie

koordynacji to:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. IFC-XML
 2. IFC-ZIP
 3. IFC Coordination View 2.0
 4. BCF
 5. XML

 

 1. Które elementy spotykane w procesie BIM nie podlegają standaryzacji w BEP:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. wewnętrzne procedury wymiany danych w Zespole Projektowym
 2. zawartość modelu
 3. przepływ danych
 4. stosowane w projekcie formaty plików

 

 1. Które z poniższych zadań NIE wchodzą w zakres obowiązków Menedżera BIM w projekcie,

w którym pracuje również Koordynator BIM:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. współpraca z Zamawiającym
 2. modelowanie projektowanych obiektów
 3. przygotowanie BEP
 4. informowanie Zespołu o zmianie stosowanych standardów w projekcie

 

 1. Jeżeli w projekcie są zdefiniowane wymagania AIR (Wymagania Eksploatacyjne

Zamawiającego), to model PIM (Model Informacyjny Projektu,) i model AIM (Model

Informacyjny Eksploatacji) są rozwijane równolegle

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Prawda
 2. Fałsz

 

 1. Dla modelu zapisanego w pliku Most, proszę

podać z dokładnością do 1 cm (zaokrąglenie

w górę) całkowitą rzeczywistą wysokość

komponentu modelu o nazwie "Przyczółek

mostowy:G/GP:302024"

 

………………………………………………………

 

 1. W przypadku stosowania systemów klasy CDE, kluczowym zagadnieniem staje się

poprawne modelowanie procesów informacyjnych, czyli tworzenie diagramów procesów.

Do czego NIE służy diagram procesu wykonany np w notacji formalnej BPMN:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. określenia uczestników procesu informacyjnego
 2. określenia poziomów szczegółowości modeli BIM
 3. określenia nadawców i odbiorców informacji
 4. prezentowania logicznej sekwencji wymiany informacji

 

 1. Proszę wskazać, który z poniższych diagramów procesu jednoznacznie opisuje proces

zatwierdzania dokumentu i przekazania do publikacji:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 

 SCHEMAT 1

 

 SCHEMAT 2

 

 SCHEMAT 3

 

 SCHEMAT 4

 

 

 1. Dla modelu zapisanego w pliku Most, proszę odczytać komentarz dołączony do

komponentu modelu o nazwie: "Kapa chodnikowa_2:Kapa chodnikowa:335261" zawarty w

pliku Most_Komentarze i wskazać go na poniższej liście:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy rzędna względem poziomu jest poprawna?
 2. Czy można zmienić materiał?
 3. Kto odpowiada za projektowanie tego elementu?
 4. Czy nachylenie jest OK?

 

 1. Jaki materiał jest użyty do wykonania

krawężników mostowych w modelu

zapisanym w pliku Most:

 

…………………………………………….

 

 

 1. Jednym z istotnych etapów procesu BIM jest etap mobilizacji. Które z poniższych

zagadnień NIE będzie ujęte w etapie mobilizacji dla Projektu Zator:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. szkolenia personelu Zamawiającego jeżeli konieczne
 2. szkolenia personelu Wykonawcy jeżeli konieczne
 3. przygotowanie szczegółowych procedur i opisanie ich w BEP
 4. testy w zakresie wydajności sprzętu i oprogramowania, które będą wykorzystywane w realizacji projektu
 5. sprawdzenie praktyczne kompatybilności wybranych rozwiązań IT w zakresie przekazywania danych
 6. testy przepływu informacji między CDE Zamawiajacego i CDE Wykonawcy

 

 1. Czy Plan Wykonania BIM może być zmieniony podczas realizacji Projektu Zator?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie

 

 1. Korytarze projektowe zwane też przestrzeniami projektowymi w Projekcie Zator to:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. wydzielone przez Projektanta kanały, w których będą prowadzone ściśle określone instalacje
 2. wstępny podział przestrzeni modelu pozwalający zminimalizować ryzyko kolizji projektowych
 3. etap spotykany tylko w projektowaniu obiektów liniowych pozwalający efektywnie rozmieścić komponenty w przekroju projektowanego obiektu
 4. rezerwa miejsca w modelu na ew. dodatkowe wyposażenie/instalacje, gdyby były potrzebne w przyszłości

 

 1. Modele BIM dla Projektu Zator powinny być utworzone w skali:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. odpowiadającej etapowi projektowania
 2. 1:1
 3. 1:100 i 1:50
 4. skale poszczególnych modeli będą opisane w BEP

 

 1. Matryca kompetencji kluczowego personelu BIM powinna być przygotowana przez

Wykonawcę w Projekcie Zator dla:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. kluczowego personelu BIM Wykonawcy
 2. kluczowego personelu BIM Zamawiającego
 3. kluczowego personelu BIM Wykonawcy i Zamawiającego

 

 1. Matryca kompetencji opracowana przez Wykonawcę na etapie Mobilizacji NIE jest

przygotowywana w celu:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. wsparcia Zamawiającego przy wyborze BIM menadżera
 2. przygotowania szkoleń uzupełniających brakujące kompetencje
 3. określenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników

 

 

 1. Czy Wykonawca może ujawnić swoim Podwykonawcom zapisy BEP uzgodnione z

Zamawiającym?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Tak
 2. Nie
 3. Tak, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego

 

 1. Poziomy szczegółowości LOD/LOI/LOGD/LOMI wykorzystuje się przy tworzeniu:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. tylko modeli BIM
 2. modeli BIM i rysunków 2D CAD
 3. dokumentacji 2D

 

 1. Plan Wytwarzania i Dostarczania Modeli BIM (MPDT) w Projekcie Zator:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. jest załącznikiem do BEP i jego zawartość nie może być zmieniana, bo jest to zobowiązanie kontraktowe
 2. to na bieżąco uzupełniana lista modeli BIM dostarczanych Zamawiającemu
 3. jest załącznikiem do BEP i jego zawartość może być zmieniana podczas projektu

 

 1. KPI w projekcie to:

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1. Key Protocol Information
 2. Key Prospective Income
 3. Key Performance Indicator
 4. Key Project Index

 

 

 

Siedmiu wykonawców zgłosiło się do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Przetarg obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami. Obwodnica Zatora jest realizowana w ramach pierwszego w Polsce projektu pilotażowego z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM.

Idziemy z duchem czasu

Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem metodyki i narzędzi modelowania informacji o budynku BIM. Building Information Modeling jest nowoczesnym podejściem w realizacji inwestycji, w którym stosuje się m.in. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji (od projektu przez realizację po odbiór prac). Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

 

Ogłoszenie przetargu poprzedzone było spotkaniami informacyjnymi i dialogiem technicznym dla zainteresowanych wykonawców. Była to również okazja dla GDDKiA, aby pozyskać informacje o potencjale wykonawców w zakresie wykorzystania tej metodyki, w projekcie infrastrukturalnym.

 

Dokumentacja, którą trzeba przygotować obejmuje wykonanie:

 • opracowań geodezyjno-kartograficznych,
 • operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
 • opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
 • opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
 • wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
 • projektów wykonawczych dla każdej z branż,
 • specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
 • kosztorysu inwestorskiego,
 • dokumentacji projektu BIM.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34901/Otwarto-oferty-na-obwodnice-Zatora

 

Please publish modules in offcanvas position.